Dokumenta mesne zajednice

 

ZAPISNIK 22.05.2012

sa I. konstitutivne sednice Saveta mesne zajednice Padina.

 

Prva konstitutivna sednica novog i zajednička sednica starog saziva Saveta MZ, održana je 22.05.2012. godine sa početkom u 20,00 časova a prisutni su bili: Predsednik saveta Jan Tifenbah i članovi saveta, Ondrej Petrovič, Pavel Imro, Božama Papova, Želislav Širka, Miroslav Jakab, Ondrej Hedi, Jan Kotvaš, Ladislav Petrovič, Pavel Svak, Dušanka Mauduš, Ondrej Hlavča.

Prisutni su bili i članovi novog saziva saveta Ana Jakab, Pavel Kotvaš, Jan Petrovič, Jan Beška, Ana Petraš, Martin Taubert, Janko Pokoracki, Marina Petraš i Ana Garafijat.

Pošto je konstatovao kvorum, predsednik J. Tifenbah je pozdravio prisutne, otvorio sednicu i predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice

3. Izveštaj izborne komisije

4. Konstitutivna sednica, biranje predsednika, podpredsednika

 

  1. Usvajanje dnevnog reda

 

Predsednik J. Tifenbah predlaže prvu tačku dnevnog reda i daje je na razmatranje. Pošto nije bilo nikakve diskusije, predsednik daje prvu tačku na usvajanje.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice

 

Predsednik J. Tifenbah predlaže drugu tačku dnevnog reda i otvara diskusiju. Posle kraćeg razmatranja zapisnik sa predhodne sednice jednoglasno je usvojen.

 

3. Izveštaj izborne komisije

 

Pošto je predložio treću tačku dnevnog reda, predsednik J. Tifenbah je dao reč sekretaru Evi Petraš koja kao član izborne komisije upoznala je prisutne o rezultatima izbora, pročitala zapisnik o radu izborne komisije MZ Padina o utvrđivanju rezultata izbora za članove Saveta MZ Padina, održanih 06.05.2012. godine. Konstatovano je da najveći broj glasova, 1471 je dobila Demokratska stranka - za našu Padinu, čij nosilac je bio Ladislav Petrovič. Svim članovima sa izborne liste podeljeno je Uverenje o izboru člana Saveta MZ Padina.

Predsednik je dao na usvajanje iveštaj izborne komisije, koji je jednoglasno prihvaćen.

 

4. Konstitutivna sednica, biranje predsednika, podpredsednika

 

Predsednik Saveta J. Tifenbah, uz kratko obrazloženje rada starog Saveta, poželeo mnogo uspeha novom Savetu i prepustio vođenje sednice članu iz redova novog Saveta.

 

Dalji tok vođenja sednice preuzeo je P. Kotvaš kao jedan od najstarijih članova novog Saveta, koji se zahvalio starom sazivu Saveta na dosadašnjem radu i čestitao novim članovima na njihovom izboru. Zatim je otvorio 1. konstitutivnu sednicu Saveta MZ Padina i pročitao prisutnima član 25/40 statuta MZ po kom se konstituiše Savet MZ. Predložio je da se formira komisija od 3 člana za verifikovanje mandata članova. Predloženi su M. Taubert, L. Petrovič i O. Petrovič, što je jednoglasno prihvaćeno. Komisija je utvrdila da svi članovi poseduju uverenja izdata od strane izborne komisije da su izabrani u Savet MZ i uz pročitan izveštaj izborne komisije o rezultatima glasanja na izborima 22.05.2012g. verifikovala mandate svim članovima novoizabranog saveta, čiji je celokupni sastav u nastavku pročitan od strane P. Kotvaša.

U nastavku ove tačke prešlo se na izbor predsednika i podpredsednika saveta. Jedini predlog za predsednika je imao O. Petrovič, koji je za predsednika predložio L. Petroviča. Pošto više nije bilo predloga, prešlo se na glasanje.

Za predsednika Saveta MZ Padina jednoglasno je izabran Ladislav Petrovič. Takođe je na sastanku donešena odluka za potpisnike za sredstva na žiro-računima MZ Padina. Novčanim sredstvima na računima MZ Padina raspolagaće lica ovlašćena za punovažno potpisivanje uz upotrebu pečata. A to su novoimenovani predsednik Saveta MZ Padina, L. Petrovič i sekretar MZ Padine E. Petraš.

Predlog za podpredsednika Saveta je dao J. Beška koji je predložio O. Petroviča. Posle glasanja je jednoglasno izabran Ondrej Petrovič za potpredsednika Saveta MZ Padina.

U nastavku predsedavanje sednicom preuzeo je novi predsednik L. Petrovič, koji se zahvalio prisutnima na poverenju, obećao zalaganje u radu uz očekivanje maksimalne pomoći svih članova saveta za dalji napredak mesta i dobrobit svih građana.

Predsednik L. Petrovič je predložio sledeći dnevni red:

 

1. akcija - Očistimo Srbiju

2. Razno

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

U okviru prve tačke dnevnog reda O. Petrovič je predložio da akcijom očistimo Srbijom rukovodi komunalna komisija iz starog sastava Saveta MZ Padina. Isplanirano je da se akcija uradi na sledećim lokacijama:

- Park - širi centar, koordinator je direktor O.Š. Maršala Tita,

- Dom kulture - koordinator je direktor Doma kulture M. Babinku,

- Sportski centar - koordinator predsednik FK Dolina,

- područje doline - koordinator direktor JKP Padina i vatrogasci,

- dečja igrališta - koordinator direktor JKP Padina,

- Lovački dom - koordinator predsednik lovačkog društva Zajac,

- višnjičkova šuma - koordinator predsednik KSO Padine.

Dogovoreno je da se kontaktiraju veće firme u vezi tehničke pomoći sa traktorima, skipovima.

 

U okviru druge tačke dnevnog reda, članovi Saveta su raspravljali o ekološkom problemu koji

imamo u našem selu, u periodu prolećnog prskanja useva na našim poljima. O.Petrovič je konstatovao da je potrebno odrediti mesto za izlivanje vode iz upotrebljenih prskalica Razmatrano je gde bi to mesto moglo biti, došlo se do zaključka da je najpametnije apelovati na poljoprivrednike da prskalice ispiraju na mestu upotrebe u polju, da se plakatima apeluje na naše meštane da je striktno zabranjeno prskanje herbicidima javnih površina i površina ispred kuća .

 

Takođe u okviru ove tačke dnevnog reda predsednik Saveta je informisao članove Saveta o komisijama koje postoje pri MZ Padina da razmisle za sledeći sastanak o tome, da će od svake komisije tražiti da napravi godišnji plan rada. Konstatovao je da osluškuju naše meštane, šta je najpotrebije da se radi, koji su najbitniji problemi koji moraju da se rešavaju.

 

Pošto više nije bilo diskusije, predsednik se zahvalio članovima Saveta na prisustvu i uz napomenu za dalju uspešnu saradnju, zatvorio sednicu u 21,30 časova.

 

 

 

 

Predsednik Saveta MZ Padina Zapisnik sastavio sekretar MZ Padina

Ladislav PetrovičEva Petraš